010 713 8526 wij@booop.nl

Service garantie van boóóp

  1. Geen stilzwijgende verlenging van de overeenkomt. Indien je niet wil verlengen dan hoef je niet te betalen!
  2. Servers en support in Nederland door vakbekwame mensen;
  3. Gratis webhosting voor de meest basis behoefte;
  4. 90 dagen niet goed geld terug op alle hosting diensten (met uitzondering van domeinregistratie);
  5. We hebben de ‘addertjes’ onder het gras in de voorwaarden ge-highlight

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud.

1.1 Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.
1.2 Bijlage: aanhangsel bij de Algemene Voorwaarden, dat onlosmakelijk deel uitmaakt van de Algemene Voorwaarden.
1.3 Consument: een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
1.4 Dienst: de dienst van Boóóp webhosting diensten, omschreven in de Overeenkomst, waarmee, via de technische infrastructuur van Boóóp webhosting diensten, toegang wordt verkregen tot internet, elektronische informatie en e-mails worden uitgewisseld, serverruimte wordt aangeboden, danwel enige andere faciliteit ten behoeve van Klant wordt aangeboden.
1.5 E-mailadres: een op naam van Klant gestelde adrescode, voor het uitwisselen van elektronische berichten via internet, welke door Boóóp webhosting diensten aan Klant ter beschikking wordt gesteld.
1.6 IE-rechten: alle rechten van intellectuele en industriële eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties.
1.7 Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon waarmee Boóóp webhosting diensten een Overeenkomst heeft gesloten of die de Website van Boóóp webhosting diensten bezoekt.
1.8 Overeenkomst: de overeenkomst tussen Boóóp webhosting diensten en Klant op grond waarvan Boóóp webhosting diensten Producten en/of Diensten ter beschikking stelt of levert.
1.9 Partij: iedere Partij bij de Overeenkomst.
1.10 Producten: iedere op grond van de Overeenkomst door Boóóp webhosting diensten ter beschikking te stellen, te leveren of geleverd goed, waaronder mede begrepen Programmatuur.
1.11 Programmatuur: de Programmatuur die door Boóóp webhosting diensten aan Klant ter beschikking wordt gesteld ten einde Klant in staat te stellen van de Dienst gebruik te kunnen maken.
1.12 Boóóp webhosting diensten: de vennootschap Prenen Holding B.V.., kantoorhoudende en gevestigd te (3553GB) Utrecht aan de Bessemerlaan 57.
1.13 Wachtwoord: een door Boóóp webhosting diensten toegekende code waarmee, in combinatie met de Toegangscode, gebruik kan worden gemaakt van de Dienst
1.14 Website: de website van Boóóp webhosting diensten, bereikbaar via de URL www.booop.nl.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen, offertes, Overeenkomsten en andere rechtshandelingen, ongeacht of deze mondeling, schriftelijk, elektronisch of in enige andere vorm zijn gedaan, betreffende levering door Boóóp webhosting diensten van Diensten en/of Producten aan of ten behoeve van Klant.
2.2 De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Producten en/of Diensten die Boóóp webhosting diensten geheel of ten dele van derden heeft betrokken en, al dan niet bewerkt, aan Klant doorlevert, alsmede op Diensten die ter uitvoering van de aanbieding, offerte, Overeenkomst of andere rechtshandeling in opdracht van Boóóp webhosting diensten door een derde aan Klant worden geleverd.
2.3 De Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op ieder gebruik door Klant van de Website.
2.4 De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5 In verband met de specifieke aard van een bepaalde Overeenkomst kan in die Overeenkomst worden afgeweken van een of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden, onverminderd hetgeen bepaald in artikel 2.6.
2.6 Indien en voorzover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Partijen zullen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling een nieuwe bepaling vaststellen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
2.7 Boóóp webhosting diensten is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Boóóp webhosting diensten zal de wijziging via e-mail bekendmaken. De wijzigingen treden 30 (dertig) dagen na deze bekendmaking, danwel op een latere datum die in de bekendmaking is vermeld, in werking. Indien Klant een wijziging in de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren heeft hij gedurende 4 (vier) weken voorafgaand aan de datum waarop de nieuwe Algemene Voorwaarden van kracht worden, de mogelijkheid om de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen.

Artikel 3 Aanbieding en Overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen van Boóóp webhosting diensten zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
3.2 Tenzij nadrukkelijk anders is vermeld, heeft een aanbieding of offerte gedaan door Boóóp webhosting diensten een geldigheidsduur van 8 (acht) dagen.
3.3 Overeenkomsten komen pas tot stand op het moment dat Boóóp webhosting diensten de bestelling van Klant door middel van een schriftelijke danwel elektronische bevestiging heeft aanvaard. Boóóp webhosting diensten is gerechtigd een bestelling te weigeren, zij is daarbij niet gebonden haar redenen in dit verband te vermelden.
3.4 Indien Klant een Overeenkomst binnen 7 (zeven) dagen na de totstandkoming daarvan annuleert, dient Klant aan Boóóp webhosting diensten 25% (vijfentwintig procent) van het totaalbedrag van de Overeenkomst te vergoeden, met een minimum van €25,- (vijfentwintig Euro). De eventuele set-up kosten dienen tevens te worden vergoed.
3.5 Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de desbetreffende Producten en/of Diensten.

Artikel 4 De Dienst

4.1 De exacte inhoud van de te leveren Producten en/of Diensten is bepaald in de Overeenkomst.
4.2 Boóóp webhosting diensten zal zich inspannen de Dienst met zorg en overeenkomstig de overeengekomen afspraken en procedures uit te voeren.
4.3 Boóóp webhosting diensten kan niet garanderen dat Klant te allen tijde gebruik kan maken van de Dienst. Storingen in de Dienst kunnen onder meer optreden als gevolg van storingen in de internet- of telefonieverbindingen, bezetting van inbelpunten of storingen in het elektriciteitsnetwerk.
4.4 Boóóp webhosting diensten is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking, de Dienst (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien zulks in haar opvatting noodzakelijk is, bijvoorbeeld in kader van het redelijkerwijs benodigde onderhoud van de Dienst.
4.5 Boóóp webhosting diensten is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking, procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen op de Dienst te introduceren. Indien, naar het oordeel van Boóóp webhosting diensten, de wijziging en/of verbeteringen de bereikbaarheid en het functioneren van de Dienst aanmerkelijk nadelig beïnvloeden, zal Boóóp webhosting diensten Klant binnen een redelijke termijn voor de invoering van de wijziging en/of verbetering op de hoogte brengen.
4.6 Boóóp webhosting diensten stelt zich tot doel de Dienst zo goed mogelijk beschikbaar te houden en technische of andere storingen zo veel mogelijk te beperken. Klant verklaart Boóóp webhosting diensten nooit verantwoordelijk te stellen voor eventuele uitval van de dienst en/of verlies van data of derving van inkomsten door technische of andere storingen.

Artikel 5 Medewerking Klant

5.1 Om gebruik te kunnen maken van de Dienst dient Klant zelf zorg te dragen voor de benodigde hardware, Programmatuur, randapparatuur en verbindingen, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
5.2 Klant zal zich bij het gebruik van de Dienst houden aan de relevante wet- en regelgeving, aan het door Boóóp webhosting diensten opgestelde Gebruikersreglement, opgenomen in Bijlage 1 van deze Algemene Voorwaarden, alsmede aan de door Boóóp webhosting diensten kenbaar gemaakte instructies en aanwijzingen.
5.3 Boóóp webhosting diensten is bevoegd de website van Klant ter promotie te vermelden op haar Website of in andere publicaties. Klant gaat akkoord met een dergelijke vermelding, tenzij Klant hiertegen uitdrukkelijk bezwaar heeft gemaakt bij Boóóp webhosting diensten.
5.4 Klant zal, voorzover zulks redelijkerwijs noodzakelijk is, zijn medewerking verlenen aan het uitvoeren van de Overeenkomst. Klant zal onder meer tijdig alle voor de levering van de Dienst benodigde gegevens en informatie verstrekken.
5.5 Klant staat ervoor in dat de in artikel 5.4 bedoelde informatie juist en volledig is, alsmede dat hij gerechtigd is de informatie aan Boóóp webhosting diensten te verstrekken ten behoeve van de levering van de Dienst. Klant vrijwaart Boóóp webhosting diensten tegen eventuele aanspraken van derden terzake.
5.6 Klant zal onverwijld mededeling doen aan Boóóp webhosting diensten over wijzigingen in zijn persoons- of bedrijfsgegevens.
5.7 In het geval Boóóp webhosting diensten op de locatie van Klant werkzaamheden moet verrichten, zal het personeel van Boóóp webhosting diensten of van door Boóóp webhosting diensten ingeschakelde derden, in overleg met Klant, toegang verkrijgen tot de locaties en de ruimten waar de werkzaamheden dienen te worden verricht.
5.8 Klant staat in voor de veiligheid van de door haar ter beschikking gestelde ruimten en materialen en zal Boóóp webhosting diensten vrijwaren voor aanspraken van derden, personeelsleden daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van het handelen of nalaten van Klant of van onveilige situaties in diens organisatie.
5.9 Klant is niet gerechtigd haar rechten of verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan derden of aan derden in gebruik te geven, tenzij Boóóp webhosting diensten hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft verleend.
5.10 Indien Klant merkt of het vermoeden heeft dat derden zich op oneigenlijke wijze toegang hebben verschaft tot de Dienst, bijvoorbeeld door het gebruik van de Toegangscode en Wachtwoord, dient hij dit binnen 5 (vijf) werkdagen schriftelijk aan Boóóp webhosting diensten te melden. Boóóp webhosting diensten is niet aansprakelijk voor eventuele schade die een dergelijk oneigenlijk gebruik van de Dienst ten gevolge heeft.
5.11 De Klant die handelt in strijd met zijn verplichtingen uit de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden is aansprakelijk voor alle schade die daaruit voortvloeit voor Boóóp webhosting diensten.
5.12 Klant vrijwaart Boóóp webhosting diensten volledig tegen alle aanspraken van derden inzake schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik van Klant van de Dienst, danwel door het niet nakomen van zijn verplichtingen uit deze Algemene Voorwaarden alsmede het handelen in strijd daarmee.

Artikel 6 Verplichtingen Klant – Vrijwaring

6.1 Klant garandeert dat hij gerechtigd is tot de beschikbaarstelling aan Boóóp webhosting diensten van voor de levering van Producten en/of Diensten bestemd materiaal (beeldmateriaal, tekst, domeinnamen, logo’s etc.), databestanden, of andere materialen, waaronder ontwerpmateriaal, met het doel van gebruik, bewerking, installatie of incorporatie (bijvoorbeeld in een website) en verdere verspreiding en dat geen rechten van derden zich verzetten tegen een dergelijke beschikbaarstelling en verdere verspreiding.
6.2 Klant mag aanduidingen van de rechthebbende met betrekking tot IE-rechten niet verwijderen van enige content. Hetzelfde geldt voor mededelingen dat bepaalde informatie van vertrouwelijke aard is.
6.3 Indien gegevens, die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst door Klant aan Boóóp webhosting diensten worden verstrekt, moeten worden aangemerkt als persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens, garandeert Klant dat hij met betrekking tot deze gegevens alle wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer heeft nageleefd en dat Boóóp webhosting diensten bevoegd is deze gegevens te verwerken.
6.4 Klant vrijwaart Boóóp webhosting diensten tegen elke vordering van derden terzake de voorgaande leden van dit artikel, waaronder begrepen – doch niet daartoe beperkt – het volledig schadeloos stellen van Boóóp webhosting diensten, waaronder begrepen – doch niet daartoe beperkt – het vergoeden van redelijke kosten voor juridische rechtsbijstand.
6.5 Klant zal desgevraagd aan Boóóp webhosting diensten alle medewerking verlenen ten behoeve van tegen derden te nemen maatregelen ter handhaving en verdediging van haar rechten.

Artikel 7 Toegangscode, Wachtwoord en E-mailadres

7.1 Indien Klant van Boóóp webhosting diensten een Toegangscode, Wachtwoord en/of E-mailadres(sen) ontvangt is hij niet gerechtigd derden hiervan gebruik te laten maken. De Toegangscode, het Wachtwoord en E-mailadres(sen) zijn strikt persoonlijk.
7.2 Klant is verantwoordelijk voor ieder gebruik van de Toegangscode, het Wachtwoord en E-mailadressen en is aansprakelijk voor al het gebruik dat via de Toegangscode en E-mailadressen van de Dienst wordt gemaakt. Klant vrijwaart Boóóp webhosting diensten volledig tegen alle aanspraken van derden inzake schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door al het gebruik dat via de Toegangscode en E-mailadressen van de Dienst wordt gemaakt.
7.3 Boóóp webhosting diensten is gerechtigd de Toegangscode en het Wachtwoord te veranderen indien dit noodzakelijk is in het belang van het functioneren van de Dienst.

Artikel 8 Prijzen en tarieven

8.1 Alle door Boóóp webhosting diensten vermelde prijzen en tarieven luiden in Euro’s en zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en enige andere van overheidswege opgelegde heffingen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. De tarieven kunnen bestaan uit eenmalig verschuldigde bedragen, maandelijks of anderszins periodiek verschuldigde bedragen en bedragen die afhankelijk zijn van het gebruik van de Dienst van Boóóp webhosting diensten.
8.2 Boóóp webhosting diensten is te allen tijde gerechtigd haar prijzen en tarieven te wijzigen. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen dat prijzen en tarieven voor een bepaalde periode gelden, gaan de aangekondigde prijswijzigingen 2 (twee) maanden na de bekendmaking daarvan in. De wijziging zal bekend worden gemaakt op de Website.
8.3 De prijs die is vermeld in de Overeenkomst is bindend. Indien de in de Overeenkomst vermelde prijs hoger is dan de elders op de Website op het moment van totstandkoming van de Overeenkomst vermelde prijs, heeft Klant het recht de Overeenkomst binnen 2 (twee) dagen na de totstandkoming daarvan te ontbinden, onverminderd, in het geval van een Consument, diens overige rechten.
8.4 Indien Klant niet akkoord wenst te gaan met de in artikel 8.2 bedoelde wijziging heeft hij gedurende 4 (vier) weken voorafgaand aan de datum waarop de wijziging van kracht wordt, de mogelijkheid om de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen.
8.5 Onverminderd het voorgaande, is Boóóp webhosting diensten gerechtigd eenmaal per jaar haar prijzen te indexeren conform de consumentenprijsindex van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Artikel 9 Betaling

9.1 De aan Boóóp webhosting diensten verschuldigde vergoedingen worden per automatische incasso geïncasseerd of dienen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen bij vooruitbetaling te worden voldaan. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van Producten en/of Dienst aan Klant.
9.2 In geval van automatische incasso zal het bedrag binnen 14 (veertien) dagen na feitelijke beschikbaarstelling van Producten en/of Dienst worden geïncasseerd.
9.3 In geval van betaling tegen factuur dient Klant binnen 14 (veertien) dagen na ontvangst van de factuur te betalen, tenzij door Boóóp webhosting diensten een andere termijn is aangegeven.
9.4 Indien Klant niet tijdig betaalt, wordt een nieuwe termijn vastgesteld voor betaling. Is ook binnen die termijn niet betaald dan is Klant automatisch in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling of sommatie nodig is. Klant is vanaf dat moment, zonder nadere aankondiging door Boóóp webhosting diensten, rente verschuldigd over het openstaande bedrag.
9.5 Indien Klant na ingebrekestelling nalatig blijft het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente en/of incassokosten, te voldoen, kan Boóóp webhosting diensten de vordering ter incasso uit handen geven. Klant is in dat geval naast betaling van de hoofdsom en daarover verschuldigde wettelijke rente en/of incassokosten gehouden tot de vergoeding van alle buitengerechtelijke en eventueel gerechtelijke kosten, uitdrukkelijk naast de eventueel in rechte vastgestelde kosten. De hoogte van deze kosten bedraagt minimaal 15% van de hoofdsom, met een minimum bedrag van € 250,- (tweehonderdvijftig Euro).
9.6 Alle betalingen door Klant aan Boóóp webhosting diensten worden in mindering gebracht op de oudste nog openstaande facturen van Klant, ongeacht enige andere aanduiding door Klant.
9.7 Enig beroep door Klant op opschorting, verrekening of aftrek is niet toegestaan.
9.8 Bij speciale acties gelden na het verstrijken van de contractduur de normale tarieven. Indien een product niet in exact dezelfde hoedanigheid terugkeert zal een soortgelijk product als uitgangspunt genomen worden.
9.9 Extra kosten ten gevolge van gebruik van Dienst worden berekend op de eerstvolgende factuur.
9.10 Boóóp webhosting diensten behoudt zich het recht voor boetes en administratieve kosten op te leggen aan de Klant ten gevolge van het handelen in strijd met de voorwaarden: zoals bijvoorbeeld het niet incasseerbaar zijn van een vordering, het doen van onterechte storingsmeldingen, het doorgeven van verkeerde informatie, et cetera.

Artikel 10 Levering, eigendomsvoorbehoud en levertijd

10.1 Alle door Boóóp webhosting diensten geleverde zaken blijven eigendom van Boóóp webhosting diensten of diens toeleveranciers totdat het verschuldigde onder de Overeenkomst volledig is betaald met inbegrip van eventueel verschuldigde rente en incassokosten.
10.2 Indien Producten op elektronische wijze worden verstrekt, worden de Producten geacht te zijn afgeleverd indien deze in de e-mailbox van Klant zijn aangekomen, ook indien deze e-mailbox bij een derde is gehuisvest.
10.3 Levering geschiedt zo spoedig mogelijk nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen, danwel op een in de Overeenkomst vermeld tijdstip. Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt, zal Boóóp webhosting diensten dit zo spoedig mogelijk aan Klant mededelen. In geval van overmacht als bedoeld in artikel 15 zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Bij overschrijding van de levertijd kan Klant nimmer aanspraak maken op schadevergoeding.

Artikel 11 IE-rechten

11.1 Alle IE-rechten terzake van Programmatuur, Producten en Diensten, waaronder mede begrepen de bijbehorende ontwerpen, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de Dienst en/of Producten, berusten uitsluitend bij Boóóp webhosting diensten of diens leveranciers. De levering van de Dienst en/of Producten danwel de terbeschikkingstelling van de Programmatuur strekt niet tot enige overdracht van IE-rechten.
11.2 Klant verkrijgt slechts, voor de duur van de Overeenkomst, een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht op de aan hem ter beschikking gestelde Producten, Dienst en Programmatuur voor de overeengekomen doelstellingen. Klant zal zich bij zulk gebruik strikt houden aan de voorwaarden, neergelegd in de Algemene Voorwaarden of anderszins aan Klant opgelegd.
11.3 Klant zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Boóóp webhosting diensten de Programmatuur en de resultaten van de Diensten op enige wijze geheel of gedeeltelijk openbaar maken, verveelvoudigen, aan een derde beschikbaar stellen, decompileren of daarop reverse-engineering toepassen, tenzij de wet het toestaat. Voorts is het niet toegestaan beveiligingen of technische (gebruiks)beperkingen te omzeilen.

Artikel 12 Privacy

12.1 Om de Dienst te kunnen bieden dient Boóóp webhosting diensten persoonsgegevens te verzamelen.
12.2 Boóóp webhosting diensten draagt er zorg voor dat de verzameling van de persoonsgegevens voldoet aan de Wet bescherming persoonsgegevens.
12.3 Klant wordt geacht te hebben kennis genomen van het Privacy Statement van Boóóp webhosting diensten, deze is in bijlage 2 beschikbaar gesteld. Klant wordt geacht in te stemmen met de daarin beschreven verwerking van zijn persoonsgegevens.

Artikel 13 Garanties / Reclamatie

13.1 Gebreken die aan Boóóp webhosting diensten worden gemeld in een periode van 14 (veertien) dagen na de ontvangst van de Producten en/of de aanvang van de levering van de Diensten zullen door Boóóp webhosting diensten, naar haar keuze, ofwel kosteloos worden hersteld ofwel worden vervangen, tenzij het ontstaan van deze gebreken aan Klant valt toe te rekenen, danwel de Overeenkomst terzake al een regeling bevat. In geval van vervanging van een Product, komen de retourkosten voor rekening van Klant. Het hiervoor in dit artikel bepaalde geldt niet indien door Klant Producten ter beschikking worden gesteld aan een Consument. Voor Programmatuur geldt dat onvolkomenheden die het normale gebruik niet wezenlijk beperken, niet vallen onder deze garantie.

Artikel 14 Aansprakelijkheid Boóóp webhosting diensten

14.1 Boóóp webhosting diensten is alleen aansprakelijk voor directe schade ten gevolge van opzet of grove schuld aan de zijde van Boóóp webhosting diensten.
14.2 De totale aansprakelijkheid kan nimmer meer bedragen dan de totale van de voor de betreffende Overeenkomst bedongen vergoeding. Indien er sprake is van een Overeenkomst met een looptijd van meer dan 1 (één) jaar, dan wordt de bedongen vergoeding vastgesteld op het totaal van vergoedingen, bedongen voor het op het moment dat de tekortkoming zich voordoet lopende jaar. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan € 5.000,- (vijfduizend Euro) per gebeurtenis, waarbij een reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis wordt beschouwd.
14.3 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan schade aan zaken en letselschade.
14.4 Iedere aansprakelijkheid van Boóóp webhosting diensten voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten.
14.5 Boóóp webhosting diensten is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van Klant die is veroorzaakt door derden, die al of niet gebruik maken van de Dienst.
14.6 Boóóp webhosting diensten houdt Klant verantwoordelijk voor alle schade als gevolg van misbruik van domeinregistratie voorzieningen, waaronder maar niet uitsluitend het handelen in strijd met de geldende reglementen van het register, het aanvragen van domeinverhuizingen zonder toestemming, of het invullen van verkeerde of gefingeerde gegevens.
14.7 Alle gevolgen en schades ten gevolge van onachtzaam, dan wel oneigenlijk gebruik zijn ten bate van Klant.

Artikel 15 Overmacht

15.1 Boóóp webhosting diensten is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen indien er sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt mede, doch niet uitsluitend, verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers van Boóóp webhosting diensten, maatregelen of voorschriften van overheden, stakingen, storingen in de elektriciteitsvoorzieningen, internetverbindingen en/of in het telefoonnet en voorts alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet (meer) van Boóóp webhosting diensten kan worden gevergd dat zij haar verplichtingen jegens Klant nakomt.
15.2 Indien de periode van overmacht langer dan 60 (zestig) aaneengesloten dagen heeft geduurd, heeft Klant het recht de Overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring op te zeggen, zonder dat Boóóp webhosting diensten gehouden is tot enige vergoeding van de schade die Klant lijdt ten gevolge van die opzegging.

Artikel 16 Geheimhouding

16.1 Indien en voor zover bij de uitvoering van de Overeenkomst vertrouwelijke informatie van een Partij ter kennis komt van de andere Partij zal de andere partij deze informatie alleen gebruiken voor het uitvoeren van de Overeenkomst en toegang tot de informatie beperken tot personen die daarvan voor dat doel kennis moeten nemen. Partijen staan ervoor in dat deze personen door een arbeidsovereenkomst en/of een geheimhoudingsovereenkomst verplicht zullen zijn tot geheimhouding van deze vertrouwelijke informatie.
16.2 Onder vertrouwelijke informatie valt niet informatie die reeds openbaar was op het moment dat deze ter kennis kwam van de ontvangende Partij, of die de ontvangende Partij ook van een derde heeft gekregen zonder dat daarbij een geheimhoudingsplicht is opgelegd en deze derde evenmin tot geheimhouding verplicht was.

Artikel 17 Duur en beëindiging

17.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur die in de Overeenkomst is vermeld. Na afloop van de in de Overeenkomst vermelde duur, wordt de Overeenkomst steeds automatisch verlengd met eenzelfde termijn als de voorgaande Overeenkomst, tenzij de Overeenkomst door één der partijen online (zie 17.1.1), danwel indien overeengekomen per e-mail, wordt opgezegd, uiterlijk 1 één dag voor het einde van de lopende termijn. Indien er geen betaling voor de dienst geschied voor het verlopen van de duur van de Overeenkomst zal de dienst worden gestopt en de website en email bestanden van de Klant direct worden verwijderd.
17.1.1 De online opheffing kan via het mijn account worden aangevraagd.
17.2 Iedere Partij is gerechtigd om de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en zulk tekortschieten, na deugdelijk schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, niet binnen een redelijke termijn herstelt.
17.3 Boóóp webhosting diensten is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat enige nadere ingebrekestelling is vereist en zonder dat Boóóp webhosting diensten hierdoor schadeplichtig wordt jegens Klant, indien aan Klant voorlopige of definitieve surséance van betaling wordt verleend, het faillissement van Klant is aangevraagd, er beslag is gelegd op (een deel van) de goederen van Klant of indien de onderneming van Klant wordt geliquideerd of beëindigd.
17.4 In geval door omstandigheden, ook indien deze haar oorzaak bij Boóóp webhosting diensten vinden, Boóóp webhosting diensten tijdelijk of blijvend verhinderd is de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft Boóóp webhosting diensten het recht te harer keuze de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder daarvoor schadeplichtig te zijn jegens Klant. Boóóp webhosting diensten stelt Klant daarvan binnen een redelijke termijn op de hoogte.
17.5 Indien een server of website van Klant gevaar oplevert voor het netwerk en/of de Dienst van Boóóp webhosting diensten, kan Boóóp webhosting diensten Klant aanwijzingen geven die binnen de gestelde termijn dienen te worden uitgevoerd. Indien Klant deze aanwijzingen niet binnen de gestelde termijn uitvoert, is Boóóp webhosting diensten bevoegd de Overeenkomst te beëindigen.
17.6 Ontbinding van de Overeenkomst ontslaat Klant niet van enige betalingsverplichting terzake van reeds door Boóóp webhosting diensten geleverde Producten, tenzij Boóóp webhosting diensten terzake van een bepaalde Dienst/Product in verzuim is. Bedragen die Boóóp webhosting diensten voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of geleverd, worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
17.7 Direct na beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden ook, staakt Klant het gebruik van de ter beschikking gestelde Dienst/Product en retourneert hij alle exemplaren van Programmatuur, documentatie en andere materialen die in het kader van de Overeenkomst aan Klant ter beschikking zijn gesteld.
17.8 In geval van beeïndiging van de Overeenkomst zullen de volgende verplichtingen na het einde van de Overeenkomst doorlopen:
– Openstaande betalingen;
– Geheimhouding;
– IE-rechten;
– Aansprakelijkheid.
Deze verplichtingen zullen blijven bestaand zolang Boóóp webhosting diensten op het voortbestaan daarvan in redelijkheid aanspraak kan maken.

Artikel 18 Opschorting

18.1 Boóóp webhosting diensten is gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, op te schorten indien Klant tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst, waaronder mede, doch niet uitsluitend begrepen, de verplichtingen uit het Gebruikersreglement, opgenomen in Bijlage 1, danwel indien Boóóp webhosting diensten gegronde vrees heeft om aan te nemen dat Klant niet (volledig) aan zijn verplichtingen zal kunnen voldoen, onverminderd enig ander aan Boóóp webhosting diensten toekomend recht.
18.2 Boóóp webhosting diensten zal Klant vooraf van een dergelijke opschorting op de hoogte stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Boóóp webhosting diensten kan worden verlangd.
18.3 De verplichting van Klant tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft tijdens de opschorting bestaan.
18.4 Zodra Klant alsnog de Overeenkomst nakomt en/of voldoende zekerheid stelt ter voldoening van zijn verplichtingen, zal Boóóp webhosting diensten de opschorting opheffen.

Artikel 19 Varia

19.1 De bepalingen in de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst bepalen gezamenlijk de rechtsverhouding tussen Partijen en komen in de plaats van alle eerder gemaakte afspraken of uitlatingen van Boóóp webhosting diensten terzake het onderwerp van de Overeenkomst en leveren daarvoor uitsluitend bewijs.
19.2 Boóóp webhosting diensten mag bij het uitvoeren van de Overeenkomst naar eigen inzicht derden inschakelen.
19.3 Boóóp webhosting diensten mag de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst overdragen aan derden en zal Klant daarvan op de hoogte stellen. Indien de overdracht van verplichtingen aan een derde voor Klant redelijkerwijs niet aanvaardbaar is, heeft deze het recht de Overeenkomst binnen 5 (vijf) dagen na ontvangst van de betreffende mededeling op te zeggen.

Artikel 20 Geschillen

20.1 De aanbiedingen, offertes, Overeenkomsten en andere rechtshandelingen betreffende levering door Boóóp webhosting diensten van Diensten worden beheerst door Nederlands recht.
20.2 Geschillen tussen Boóóp webhosting diensten en Klant die voortvloeien uit of betrekking hebben op de aanbiedingen, offertes, Overeenkomsten en andere rechtshandelingen betreffende levering door Boóóp webhosting diensten van Diensten/Producten, worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Rotterdam.

Rotterdam, 2 september 2014

BIJLAGE 1 GEBRUIKERSREGLEMENT

Algemeen
1.1 Klant zal zich bij het gebruik van de Dienst gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden en zal zich houden aan de relevante wet- en regelgeving, dit Gebruikersreglement, de Internet-etiquette, alsmede aan alle door Boóóp webhosting diensten bekendgemaakte instructies.
1.2 Indien Klant in strijd handelt met hetgeen in dit Gebruikersreglement is bepaald, heeft Boóóp webhosting diensten het recht Klant met onmiddellijke ingang uit te sluiten van elk verder gebruik van de Producten en/of Dienst van Boóóp webhosting diensten, zulks onverminderd het recht van Boóóp webhosting diensten om nadere rechtsmaatregelen te treffen en/of schadevergoeding te eisen.
1.3 Klant zal de Dienst niet gebruiken, danwel doen laten gebruiken, voor onrechtmatige of strafbare handelingen. Hieronder wordt mede, doch niet uitsluitend verstaan het plegen van inbreuk op IE-rechten van derden, het verspreiden van racistische uitingen, kinderporno, crimineel dataverkeer of geheime of vertrouwelijke informatie, het verspreiden van virussen of het anderszins opzettelijk verstoren van communicatie of gegevensopslag, het plegen van computervredebreuk, het vernielen, beschadigen of onbruikbaar maken van systemen of geautomatiseerde werken en programmatuur van anderen, danwel het zich door middel van valse sleutels, valse codes, valse hoedanigheden toegang verschaffen tot het netwerk, data en systemen. Het is Klant niet toegestaan websites op de servers van Boóóp webhosting diensten op te slaan die voor meer dan 50% (vijftig procent) uit downloads bestaan of om websites op te slaan die beslag leggen op meer dan 10% (tien procent) van de server capaciteit van Boóóp webhosting diensten, tenzij Klant een Overeenkomst met betrekking tot een dedicated server met Boóóp webhosting diensten is aangegaan.
1.4 Het is Klant niet toegestaan processen in gang te zetten of te laten voortbestaan, waarvan hij redelijkerwijs kan vermoeden dat dit de overige gebruikers van het internet hindert of het overige gebruik van de Dienst nadelig beïnvloedt.
1.5 Het is Klant niet toegestaan om ongevraagd junkmail, bulkmail of spam te verzenden. Hiervoor zij tevens verwezen naar de Anti-spam Policy van Boóóp webhosting diensten, welke geraadpleegd kan worden in bijlage 3 van de Algemene Voorwaarden. Een Klant zal geen mail-server van een ander netwerk gebruiken om mail te versturen of door te sturen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van dat netwerk. Deze regels zijn van toepassing op ieder op internet gebaseerd distributiemedium en iedere applicatie die gebruik maakt van internet (zoals usenet-news of fax-achtige documenten die worden verstuurd via het internet). Indien Klant in strijd handelt met het in dit artikel bepaalde, verbeurt Klant, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van € 2500,- (vijfentwintighonderd Euro) per overtreding vermeerderd € 1000,- (duizend Euro) per dag dat zulke overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Boóóp webhosting diensten om, naar haar keuze, volledige schadevergoeding te vorderen. Daarnaast is Boóóp webhosting diensten gerechtigd Klant met onmiddellijke ingang uit te sluiten van elk verder gebruik van de Producten en/of Dienst van Boóóp webhosting diensten, zulks onverminderd het recht van Boóóp webhosting diensten om nadere rechtsmaatregelen te treffen en/of schadevergoeding te eisen.
1.6 Klant zal de door Boóóp webhosting diensten in het kader van de Overeenkomst geleverde Producten zorgvuldig behandelen.
1.7 Klant zal zelf zorgdragen voor een back-up van zijn eigen data. Voor instructies zij verwezen naar onze Website en bijlage 4 van de Algemene Voorwaarden.
1.8 Klant is gebonden aan de hoeveelheid schrijfruimte zoals deze is beschreven in de Overeenkomst. Klant is ervoor verantwoordelijk dat deze hoeveelheid niet wordt overschreden. Boóóp webhosting diensten is gerechtigd Klant de toegang tot haar Dienst te ontzeggen en/of te beperken indien Klant de overeengekomen hoeveelheid dataverkeer overschrijdt. De blokkering/beperking wordt eerst opgeheven op het moment dat Klant de kosten heeft vergoed die Boóóp webhosting diensten hem voor deze overschrijding in rekening mag brengen. Indien het extra verbruik niet door Klant wordt vergoed, is Boóóp webhosting diensten gerechtigd de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling te beëindigen. Bij bepaling van de overschrijding van de in de Overeenkomst gestelde limieten, geldt de meetmethode en de administratie van Boóóp webhosting diensten.
1.9 Aanpassingen aan de automatisch gegenereerde documenten op welke wijze dan ook zijn niet toegestaan en worden zonder schriftelijke bevestiging door Boóóp webhosting diensten als ongeldig beschouwd.
1.10 Boóóp webhosting diensten gebruikt e-mail voor communicatie. Het is de verantwoordelijkheid van Klant om te allen tijde een actief e-mailadres bij te houden in het aangeboden controlepaneel, en e-mails gericht aan dit adres regelmatig, maar binnen maximaal 7 dagen, te lezen.

Onrechtmatige informatie
1.11 Indien een Klant, danwel een gebruiker van de Dienst van Boóóp webhosting diensten, onrechtmatige informatie plaatst op het internet of anderszins onrechtmatig handelt, kan een Klant en/of een derde hiervan melding maken via het formulier Melding Onrechtmatige Informatie. Dit formulier wordt u op verzoek toegezonden. Een dergelijk verzoek dient te worden verzonden aan Support@Simple-Hosting.nl. Het formulier Melding Onrechtmatige Informatie dient vervolgens volledig en correct te worden ingevuld.
1.12 Boóóp webhosting diensten is te allen tijde gerechtigd maatregelen te nemen om onrechtmatige informatie te verwijderen of te blokkeren danwel het anderszins onrechtmatige handelen op te heffen, waaronder mede begrepen, doch niet uitsluitend, het (tijdelijk) buiten gebruik stellen van de Dienst. Boóóp webhosting diensten is tevens bevoegd persoonsgegevens aan derde partijen te verstrekken indien melding wordt gemaakt van informatie waarvan aannemelijk is dat deze onrechtmatig is.

Wijziging Gebruikersreglement
1.13 Boóóp webhosting diensten is te allen tijde gerechtigd dit Gebruikersreglement te wijzigen. Boóóp webhosting diensten zal de wijziging op haar Website bekendmaken. Klant is niet gerechtigd de Overeenkomst als gevolg van deze wijziging op te zeggen.

BIJLAGE 2 PRIVACY VERKLARING

Algemeen
1.1 Boóóp webhosting diensten respecteert uw privacy en behandelt uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk, conform de Wet bescherming persoongegevens (WBP). Hierbij gebruikt Boóóp webhosting diensten uw gegevens alleen ten behoeve van de bedrijfsvoering met als doel: het leveren van de Producten en/of Diensten.
1.2 Boóóp webhosting diensten zal uw gegevens niet aan derden ter beschikking stellen, behalve in het geval van een wettelijke vordering of wanneer dit noodzakelijk verband houdt met de levering van een Product en/of Dienst.

Wijziging Privacy verklaring
1.3 Boóóp webhosting diensten is te allen tijde gerechtigd deze privacy verklaring te wijzigen. Boóóp webhosting diensten zal de wijziging op haar Website bekendmaken. Klant is niet gerechtigd de Overeenkomst als gevolg van deze wijziging op te zeggen.

BIJLAGE 3 ANTI-SPAM POLICY

Algemeen
1.1 Definitie: Een grote hoeveelheid E-mail verstuurd aan geadresseerden die hier niet expliciet om hebben gevraagd. Alle E-mails in deze hoeveelheid komen qua inhoud in grote lijnen met elkaar overeen en bevatten vaak reclame voor producten, politieke denkwijze en/of propaganda. Ook het veelvuldig dezelfde E-mail versturen naar een geadresseerde die hier niet expliciet om gevraagd heeft valt onder spammen.
1.2 Boóóp webhosting diensten hanteert een zero-tolerance beleid tegen spam, dit houdt in dat wanneer een Klant van een Dienst zich schuldig maakt aan het versturen van junkmail, bulkmail of spam deze per direct zal worden verwijderd van onze systemen en/of uit ons netwerk zonder dat het contract verbroken wordt en zonder teruggave van gelden. Eventuele door Boóóp webhosting diensten geleden kosten zullen worden verhaald op de Klant conform Gebruikersreglement.
1.3 Als beheerder van uw webapplicatie, die u via een Dienst van Boóóp webhosting diensten online plaatst, bent u verantwoordelijk voor het beveiligen van de website/server waardoor het voorkomt dat derden ongewenst E-mail c.q. junkmail, bulkmail of spam kunnen versturen. Indien er spam is verstuurd via uw webappicatie zal Boóóp webhosting diensten deze opschorten en u in de gelegenheid stellen actie te ondernemen. In overleg zal de applicatie weer online worden gebracht. Bij veelvuldige herhaling riskeert u een verwijdering van het Boóóp webhosting diensten netwerk.

Wijziging Anti-spam policy
1.4 Boóóp webhosting diensten is te allen tijde gerechtigd deze anti spam maatregelen te wijzigen. Boóóp webhosting diensten zal de wijziging op haar Website bekendmaken. Klant is niet gerechtigd de Overeenkomst als gevolg van deze wijziging op te zeggen.

BIJLAGE 4 BACK-UP VERKLARING

Algemeen
1.1 Boóóp webhosting diensten maakt back-ups van alle Diensten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van NAS (Network Attached Storage) back-upsystemen. Back-ups worden dagelijks gemaakt. Vrijwel alle servers zijn voorzien RAID-mirror.
1.2 De back-ups die Boóóp webhosting diensten maakt zijn bedoeld voor Boóóp webhosting diensten zelf om bij een servercrash een server snel te kunnen herstellen.
1.3 U dient zelf een back-up te maken van al uw eigen data geplaatst binnen het Boóóp webhosting diensten netwerk.
1.4 In overleg is het terugplaatsen van back-ups van uw E-mail, webbestanden, logfiles, statistieken, databases, instellingen et cetera is mogelijk. De eventuele kosten voor het terugplaatsen van data gaat conform het geldende uurtarief systeembeheerders Boóóp webhosting diensten met een minimum van 1 (één) uur. Voor een actueel overzicht zie Bijlage 5 Prijzen.

Wijziging Back-up verklaring
1.4 Boóóp webhosting diensten is te allen tijde gerechtigd deze back-up verklaring te wijzigen. Boóóp webhosting diensten zal de wijziging op haar Website bekendmaken. Klant is niet gerechtigd de Overeenkomst als gevolg van deze wijziging op te zeggen.

BIJLAGE 5 PRIJZEN OVERZICHT

Diensten
1.1 Prijzen voor een Dienst van Boóóp webhosting diensten worden bepaald in een Overeenkomst die door beide partijen wordt geaccepteerd. Acceptatie van deze Overeenkomst geschiedt conform Algemene Voorwaarden.

Uurtarieven
1.2 Hieronder een overzicht van de uurtarieven van Boóóp webhosting diensten.

Administratief medewerker € 100,- per uur / exclusief BTW
Support medewerker € 100,- per uur / exclusief BTW
(PHP) Programmeur € 100,- per uur / exclusief BTW
(HTML) Programmeur / vormgever € 100,- per uur / exclusief BTW
Systeembeheerder € 150,- per uur / exclusief BTW

1.3 Alle overige kosten per persoon zullen vooraf schriftelijk in de Overeenkomst worden bepaald.
1.4 Facturatie vindt plaats per half uur met een minimum van 1 (één) uur.

Wijziging Prijzen overzicht
1.5 Boóóp webhosting diensten is te allen tijde gerechtigd dit prijzenoverzicht te wijzigen conform de Algemene Voorwaarden.

Fijn he geen addertjes :-) , denk je er toch een te hebben gevonden, wij@booop.nl of bel.